İnsani Değerler Ödülleri Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; toplumsal değerleri ön plana çıkararak, bu değerlerin geliştirilmesine katkıda bulunacak örnek davranışlar ve bu davranışları gösteren kişilerin, ödüllendirilmesi suretiyle insani değerlerin yaşatılması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetleri düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- Bu yönergede geçen;

  • Üniversite: Üsküdar Üniversitesi’ni,
  • Seçici Kurul:  Üniversite’nin akademik ve İdari personeli ile öğrenci konseyi ve öğrenciler tarafından oluşturulan değerlendirme kurulunu, 
  • SKS: Üsküdar Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü’nü,
  • Öğrenci: Üsküdar Üniversitesi’nin ön lisans, lisans, lisansüstü programlarında eğitim alan öğrencilerini,
  • Öğrenci Konseyi: Üniversite öğrenci temsilciliğini,
  • İnsani Değerler Ödüllerinin Proje Asistanları: Kurumsal iletişim tarafından görevlendirilecek, başvuranların takibi ve iletişimden sorumlu kişileri,
  • Değerlendirme Komitesi: Başvuru sayısının fazla olması halinde, Seçici Kurul’un değerlendirmelerini kolaylaştırabilmek amacıyla, Seçici Kurul tarafından oluşturulacak kurulu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnsani Değerler Ödüllerini Belirleme Usul ve Esasları